Juridische Aanwijzingen

De op deze website weergegeven gratis informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten ten aanzien van informatie, aanbeveling of advies aan het beschikbaar stellen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor schade is in principe uitgesloten, voor zover geen sprake is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds.

Wij behouden ons het recht voor om de websites te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Doelen van verwijzingen, die vanaf onze pagina's naar internetpagina's van derden verwijzen, bevatten ten tijde van het aanmaken van de links geen door ons herkenbare inhoud die in strijd met wetten zou kunnen zijn. Wij hebben echter geen enkele invloed op de inhoud van internetpagina's van derden en nemen hierbij uitdrukkelijk afstand van de daar beschikbaar gestelde inhoud. Wij kunnen met name niet garanderen, dat andere internetpagina's van de doorgelinkte websites uitsluitend een wettelijk feilloze inhoud beschikbaar stellen, evenmin dat de doorgelinkte internetpagina's niet achteraf zijn veranderd op een wettelijk onverantwoorde wijze.

De op de pagina's aangegeven merkaanduidingen zijn op onze webpagina's niet in alle gevallen als zodanig aangegeven. Wij wijzen erop, dat deze desondanks aan de regels van het merkenrecht zijn onderworpen.

De door ons opgestelde teksten, programma's, afbeeldingen alsmede audio- en videobestanden zijn onderworpen aan ons gebruiks- en verkooprecht en mogen uitsluitend met onze toestemming vermenigvuldigd en verspreid worden.

Het invoeren van persoonlijke gegevens van de gebruiker gebeurt vrijwillig en is geen voorwaarde voor het gebruik van onze aangeboden tele- en mediadiensten. Overeenkomstig § 33 van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) (Duitse wet bescherming persoonsgegevens) wijzen wij erop, dat voor de verdere verwerking bij ons, bepaalde gegevens van de gebruiker opgeslagen en verwerkt kunnen worden.

Wanneer afzonderlijke clausules van deze aansprakelijkheidsbeperkingsverklaring niet of niet meer als geldende wettelijke voorschriften kunnen worden gezien, blijft de geldigheid van de overige clausules onaangetast.

Verantwoordelijke in de zin van het toepasbare Mediendienste-Staatsvertrags (Staatsverdrag mediaservices): Eva Seifert

Share